Publications

Please see Google Scholar for more recent works and arXiv papers.

2024

 1. CVPR
  FreeControl: Training-Free Spatial Control of Any Text-to-Image Diffusion Model with Any Condition
  Sicheng Mo, Fangzhou Mu, Kuan Heng Lin, Yanli Liu, Bochen Guan, Yin Li, and Bolei Zhou
  IEEE/CVF Computer Vision and Pattern Recognition Conference (CVPR) , 2024
 2. CVPR
  Scenewiz3d: Towards text-guided 3d scene composition
  Qihang Zhang, Chaoyang Wang, Aliaksandr Siarohin, Peiye Zhuang, Yinghao Xu, Ceyuan Yang, Dahua Lin, Bolei Zhou, Sergey Tulyakov, and Hsin-Ying Lee
  IEEE/CVF Computer Vision and Pattern Recognition Conference (CVPR) , 2024
 3. CVPR
  Berfscene: Bev-conditioned equivariant radiance fields for infinite 3d scene generation
  Qihang Zhang, Yinghao Xu, Yujun Shen, Bo Dai, Bolei Zhou, and Ceyuan Yang
  IEEE/CVF Computer Vision and Pattern Recognition Conference (CVPR) , 2024
 4. Unsupervised Discovery of Steerable Factors When Graph Deep Generative Models Are Entangled
  Shengchao Liu, Chengpeng Wang, Jiarui Lu, Weili Nie, Hanchen Wang, Zhuoxinran Li, Bolei Zhou, and Jian Tang
  Transactions on Machine Learning Research , 2024
 5. RAL
  Street-View Image Generation from a Bird’s-Eye View Layout
  Alexander Swerdlow, Runsheng Xu, and Bolei Zhou
  IEEE Robotics and Automation Letters (RAL) , 2024
 6. TPAMI
  In-Domain GAN Inversion for Faithful Reconstruction and Editability
  Jiapeng Zhu, Yujun Shen, Yinghao Xu, Deli Zhao, Qifeng Chen, and Bolei Zhou
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) , 2024
 7. 3DV spotlight
  Efficient 3d articulated human generation with layered surface volumes
  Yinghao Xu, Wang Yifan, Alexander W Bergman, Menglei Chai, Bolei Zhou, and Gordon Wetzstein
  The 11th International Conference on 3D Vision (3DV spotlight) , 2024

2023

 1. NeurIPS Spotlight
  Learning from Active Human Involvement through Proxy Value Propagation
  Zhenghao Peng, Wenjie Mo, Chenda Duan, Quanyi Li, and Bolei Zhou
  In Neural Information Processing Systems (NeurIPS Spotlight) , 2023
 2. NeurIPS
  ScenarioNet: Open-Source Platform for Large-Scale Traffic Scenario Simulation and Modeling
  Quanyi Li, Zhenghao Peng, Lan Feng, Zhizheng Liu, Chenda Duan, Wenjie Mo, and Bolei Zhou
  Neural Information Processing Systems, Datasets and Benchmarks (NeurIPS) , 2023
 3. CoRL
  CAT: Closed-loop Adversarial Training for Safe End-to-End Driving
  Linrui Zhang, Zhenghao Peng, Quanyi Li, and Bolei Zhou
  In 7th Annual Conference on Robot Learning (CoRL) , 2023
 4. ICCV
  One-shot generative domain adaptation
  Ceyuan Yang, Yujun Shen, Zhiyi Zhang, Yinghao Xu, Jiapeng Zhu, Zhirong Wu, and Bolei Zhou
  International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2023
 5. TMLR
  ChemSpacE: Interpretable and Interactive Chemical Space Exploration
  Yuanqi Du, Xian Liu, Nilay Shah, Shengchao Liu, Jieyu Zhang, and Bolei Zhou
  Transactions on Machine Learning Research (TMLR) , 2023
 6. CVPR Highlight
  DisCoScene: Spatially Disentangled Generative Radiance Fields for Controllable 3D-aware Scene Synthesis
  Yinghao Xu, Menglei Chai, Zifan Shi, Sida Peng, Ivan Skorokhodov, Aliaksandr Siarohin, Ceyuan Yang, Yujun Shen, Hsin-Ying Lee, Bolei Zhou, and Sergey Tulyakov
  IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR Highlight) , 2023
 7. CVPR Highlight
  V2V4Real: A large-scale real-world dataset for Vehicle-to-Vehicle Cooperative Perception
  Runsheng Xu, Xin Xia, Jinlong Li, Hanzhao Li, Shuo Zhang, Zhengzhong Tu, Zonglin Meng, Hao Xiang, Xiaoyu Dong, Rui Song, Hongkai Yu, Bolei Zhou, and Jiaqi Ma
  IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR Highlight) , 2023
 8. ICLR Spotlight
  Guarded Policy Optimization with Imperfect Online Demonstrations
  Zhenghai Xue, Zhenghao Peng, Quanyi Li, Zhihan Liu, and Bolei Zhou
  International Conference on Learning Representations (ICLR Spotlight) , 2023
 9. ICLR
  Towards Smooth Video Composition
  Qihang Zhang, Ceyuan Yang, Yujun Shen, Yinghao Xu, and Bolei Zhou
  International Conference on Learning Representations (ICLR) , 2023
 10. ICRA
  TrafficGen: Learning to Generate Diverse and Realistic Traffic Scenarios
  Lan Feng, Quanyi Li, Zhenghao Peng, Shuhan Tan, and Bolei Zhou
  IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) , 2023
 11. ICRA
  V2XP-ASG: Generating Adversarial Scenes for Vehicle-to-Everything Perception
  Hao Xiang, Runsheng Xu, Xin Xia, Zhaoliang Zheng, Bolei Zhou, and Jiaqi Ma
  IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) , 2023
 12. TPAMI
  GH-Feat: Learning Versatile Generative Hierarchical Features From GANs
  Yinghao Xu, Yujun Shen, Jiapeng Zhu, Ceyuan Yang, and Bolei Zhou
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) , 2023

2022

 1. NeurIPS
  Human-AI Shared Control via Policy Dissection
  Quanyi Li, Zhenghao Peng, Haibin Wu, Lan Feng, and Bolei Zhou
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS) , 2022
 2. NeurIPS
  Optimistic Curiosity Exploration and Conservative Exploitation with Linear Reward Shaping
  Hao Sun, Lei Han, Rui Yang, Xiaoteng Ma, Jian Guo, and Bolei Zhou
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS) , 2022
 3. NeurIPS
  Improving GANs with A Dynamic Discriminator
  Ceyuan Yang, Yujun Shen, Yinghao Xu, Deli Zhao, Bo Dai, and Bolei Zhou
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS) , 2022
 4. CoRL
  CoBEVT: Cooperative Bird’s Eye View Semantic Segmentation with Sparse Transformers
  Runsheng Xu, Zhengzhong Tu, Hao Xiang, Wei Shao, Bolei Zhou, and Jiaqi Ma
  Conference on Robot Learning (CoRL) , 2022
 5. ECCV
  Learning to Drive by Watching YouTube Videos: Action-Conditioned Contrastive Policy Pretraining
  Qihang Zhang, Zhenghao Peng, and Bolei Zhou
  European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2022
 6. ECCV Oral
  Semantic-Aware Implicit Neural Audio-Driven Video Portrait Generation
  Xian Liu, Yinghao Xu, Qianyi Wu, Hang Zhou, Wayne Wu, and Bolei Zhou
  European Conference on Computer Vision (ECCV Oral) , 2022
 7. TPAMI
  MetaDrive: Composing Diverse Driving Scenarios for Generalizable Reinforcement Learning
  Quanyi Li*, Zhenghao Peng*, Lan Feng, Qihang Zhang, Zhenghai Xue, and Bolei Zhou
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) , 2022
 8. CVPR
  Improving GAN Equilibrium by Raising Spatial Awareness
  Jianyuan Wang, Ceyuan Yang, Yinghao Xu, Yujun Shen, Hongdong Li, and Bolei Zhou
  In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2022
 9. CVPR
  3D-aware Image Synthesis via Learning Structural and Textural Representations
  Yinghao Xu, Sida Peng, Ceyuan Yang, Yujun Shen, and Bolei Zhou
  In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2022
 10. CVPR
  Learning Hierarchical Cross-Modal Association for Co-Speech Gesture Generation
  Xian Liu, Qianyi Wu, Hang Zhou, Yinghao Xu, Rui Qian, Xinyi Lin, Xiaowei Zhou, Wayne Wu, Bo Dai, and Bolei Zhou
  In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2022
 11. CVPR Oral
  Cross-Model Pseudo-Labeling for Semi-Supervised Action Recognition
  Yinghao Xu, Fangyun Wei, Xiao Sun, Ceyuan Yang, Yujun Shen, Bo Dai, Bolei Zhou, and Stephen Lin
  In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR Oral) , 2022
 12. ICLR
  Efficient Learning of Safe Driving Policy via Human-AI Copilot Optimization
  Quanyi Li, Zhenghao Peng, and Bolei Zhou
  International Conference on Learning Representations (ICLR) , 2022
 13. ICRA+RAL
  PlaTe: Visually-Grounded Planning with Transformers in Procedural Tasks
  Jiankai Sun, De-An Huang, Bo Lu, Yunhui Liu, Bolei Zhou, and Animesh Garg
  IEEE Robotics and Automation Letters (ICRA+RAL) , 2022
 14. AAAI
  Visual Sound Localization in the Wild by Cross-Modal Interference Erasing
  Xian Liu, Rui Qian, Hang Zhou, Di Hu, Weiyao Lin, Ziwei Liu, Bolei Zhou, and Xiaowei Zhou
  AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI) , 2022
 15. AAAI
  SimIPU: Simple 2D Image and 3D Point Cloud Unsupervised Pre-Training for Spatial-Aware Visual Representations
  Zhenyu Li, Zehui Chen, Ang Li, Liangji Fang, Qinhong Jiang, Xianming Liu, Junjun Jiang, Bolei Zhou, and Hang Zhao
  AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI) , 2022
 16. Book Chapter
  Interpreting Generative Adversarial Networks for Interactive Image Generation
  Bolei Zhou
  xxAI - Beyond explainable Artificial Intelligence (Book Chapter) , 2022
 17. IJCV
  Disentangled inference for gans with latently invertible autoencoder
  Jiapeng Zhu, Deli Zhao, Bo Zhang, and Bolei Zhou
  International Journal on Computer Vision (IJCV) , 2022
 18. TPAMI
  Gan inversion: A survey
  Weihao Xia, Yulun Zhang, Yujiu Yang, Jing-Hao Xue, Bolei Zhou, and Ming-Hsuan Yang
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) , 2022

2021

 1. NeurIPS
  Learning to Simulate Self-Driven Particles System with Coordinated Policy Optimization
  Zhenghao Peng, Quanyi Li, Chunxiao Liu, and Bolei Zhou
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS) , 2021
 2. NeurIPS
  Data-Efficient Instance Generation from Instance Discrimination
  Ceyuan Yang, Yujun Shen, Yinghao Xu, and Bolei Zhou
  Neural Information Processing Systems (NeurIPS) , 2021
 3. CoRL
  Safe Driving via Expert Guided Policy Optimization
  Zhenghao Peng*, Quanyi Li*, Chunxiao Liu, and Bolei Zhou
  Conference on Robot Learning (CoRL) , 2021
 4. CVPR Oral
  Closed-form factorization of latent semantics in GANs
  Yujun Shen, and Bolei Zhou
  In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR Oral) , 2021
 5. CVPR Oral
  Generative hierarchical features from synthesizing images
  Yinghao Xu, Yujun Shen, Jiapeng Zhu, Ceyuan Yang, and Bolei Zhou
  In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR Oral) , 2021
 6. CVPR
  Instance localization for self-supervised detection pretraining
  Ceyuan Yang, Zhirong Wu, Bolei Zhou, and Stephen Lin
  In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2021
 7. CVPR
  Multimodal Motion Prediction with Stacked Transformers
  Yicheng Liu, Jinghuai Zhang, Liangji Fang, Qinhong Jiang, and Bolei Zhou
  In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2021
 8. CVPR
  Positional encoding as spatial inductive bias in gans
  Rui Xu, Xintao Wang, Kai Chen, Bolei Zhou, and Chen Change Loy
  In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2021
 9. ICCV
  TS-CAM: Token Semantic Coupled Attention Map for Weakly Supervised Object Localization
  Wei Gao, Fang Wan, Xingjia Pan, Zhiliang Peng, Qi Tian, Zhenjun Han, Bolei Zhou, and Qixiang Ye
  International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2021
 10. HDSR
  Deepminer: Discovering interpretable representations for mammogram classification and explanation
  Jimmy Wu, Bolei Zhou, Diondra Peck, Scott Hsieh, Vandana Dialani, Lester Mackey, and Genevieve Patterson
  Harvard Data Science Review (HDSR) , 2021
 11. IJCV
  Semantic hierarchy emerges in deep generative representations for scene synthesis
  Ceyuan Yang, Yujun Shen, and Bolei Zhou
  International Journal of Computer Vision (IJCV) , 2021
 12. TIP
  Texture Memory-Augmented Deep Patch-Based Image Inpainting
  Rui Xu, Minghao Guo, Jiaqi Wang, Xiaoxiao Li, Bolei Zhou, and Chen Change Loy
  IEEE Transactions on Image Processing (TIP) , 2021
 13. Deep Learning for Scene Classification: A Survey
  Delu Zeng, Minyu Liao, Mohammad Tavakolian, Yulan Guo, Bolei Zhou, Dewen Hu, Matti Pietikäinen, and Li Liu
  arXiv preprint arXiv:2101.10531 , 2021
 14. IROS+RAL
  Adversarial Inverse Reinforcement Learning With Self-Attention Dynamics Model
  Jiankai Sun, Lantao Yu, Pinqian Dong, Bo Lu, and Bolei Zhou
  IEEE Robotics and Automation Letters (IROS+RAL) , 2021
 15. Unsupervised Image Transformation Learning via Generative Adversarial Networks
  Kaiwen Zha, Yujun Shen, and Bolei Zhou
  arXiv preprint arXiv:2103.07751 , 2021
 16. AAAI
  HiABP: Hierarchical Initialized ABP for Unsupervised Representation Learning
  Jiankai Sun, Rui Liu, and Bolei Zhou
  In Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI) , 2021
 17. Safe Exploration by Solving Early Terminated MDP
  Hao Sun, Ziping Xu, Meng Fang, Zhenghao Peng, Jiadong Guo, Bo Dai, and Bolei Zhou
  arXiv preprint arXiv:2107.04200 , 2021

2020

 1. IROS+RAL
  Cross-view semantic segmentation for sensing surroundings
  Bowen Pan, Jiankai Sun, Ho Yin Tiga Leung, Alex Andonian, and Bolei Zhou
  IEEE Robotics and Automation Letters (IROS+RAL) , 2020
 2. Semantic photo manipulation with a generative image prior
  David Bau, Hendrik Strobelt, William Peebles, Jonas Wulff, Bolei Zhou, Jun-Yan Zhu, and Antonio Torralba
  SIGGRAPH , 2020
 3. CVPR
  Interpreting the latent space of gans for semantic face editing
  Yujun Shen, Jinjin Gu, Xiaoou Tang, and Bolei Zhou
  In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2020
 4. CoRL
  Learning Driving Decisions by Imitating Drivers’ Control Behaviors
  Junning Huang, Sirui Xie, Jiankai Sun, Qiurui Ma, Chunxiao Liu, Jianping Shi, Dahua Lin, and Bolei Zhou
  Conference on Robot Learning (CoRL) , 2020
 5. AAAI
  Every frame counts: joint learning of video segmentation and optical flow
  Mingyu Ding, Zhe Wang, Bolei Zhou, Jianping Shi, Zhiwu Lu, and Ping Luo
  In Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI) , 2020
 6. CVPR
  Image Processing Using Multi-Code GAN Prior
  Jinjin Gu, Yujun Shen, and Bolei Zhou
  In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2020
 7. CVPR
  Transmomo: Invariance-driven unsupervised video motion retargeting
  Zhuoqian Yang, Wentao Zhu, Wayne Wu, Chen Qian, Qiang Zhou, Bolei Zhou, and Chen Change Loy
  In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2020
 8. ECCV
  In-domain gan inversion for real image editing
  Jiapeng Zhu, Yujun Shen, Deli Zhao, and Bolei Zhou
  In European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2020
 9. CVPR
  A local-to-global approach to multi-modal movie scene segmentation
  Anyi Rao, Linning Xu, Yu Xiong, Guodong Xu, Qingqiu Huang, Bolei Zhou, and Dahua Lin
  In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2020
 10. CVPR
  Temporal pyramid network for action recognition
  Ceyuan Yang, Yinghao Xu, Jianping Shi, Bo Dai, and Bolei Zhou
  In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2020
 11. CVPR
  Tpnet: Trajectory proposal network for motion prediction
  Liangji Fang, Qinhong Jiang, Jianping Shi, and Bolei Zhou
  In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2020
 12. Evolutionary Stochastic Policy Distillation
  Hao Sun, Xinyu Pan, Bo Dai, Dahua Lin, and Bolei Zhou
  arXiv preprint arXiv:2004.12909 , 2020
 13. Novel Policy Seeking with Constrained Optimization
  Hao Sun, Zhenghao Peng, Bo Dai, Jian Guo, Dahua Lin, and Bolei Zhou
  arXiv preprint arXiv:2005.10696 , 2020
 14. TPAMI
  InterFaceGAN: Interpreting the Disentangled Face Representation Learned by GANs
  Yujun Shen, Ceyuan Yang, Xiaoou Tang, and Bolei Zhou
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) , 2020
 15. ECCV
  A unified framework for shot type classification based on subject centric lens
  Anyi Rao, Jiaze Wang, Linning Xu, Xuekun Jiang, Qingqiu Huang, Bolei Zhou, and Dahua Lin
  In Computer Vision–ECCV 2020: 16th European Conference, Glasgow, UK, August 23–28, 2020, Proceedings, Part XI 16 (ECCV) , 2020
 16. PNAS
  Understanding the role of individual units in a deep neural network
  David Bau, Jun-Yan Zhu, Hendrik Strobelt, Agata Lapedriza, Bolei Zhou, and Antonio Torralba
  Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) , 2020
 17. Improving the Fairness of Deep Generative Models without Retraining
  Shuhan Tan, Yujun Shen, and Bolei Zhou
  arXiv preprint arXiv:2012.04842 , 2020
 18. Neuro-symbolic program search for autonomous driving decision module design
  Jiankai Sun1 Hao Sun1 Tian Han, and Bolei Zhou
  Conference on Robot Learning , 2020
 19. Improving the Generalization of End-to-End Driving through Procedural Generation
  Quanyi Li, Zhenghao Peng, Qihang Zhang, Chunxiao Liu, and Bolei Zhou
  arXiv preprint arXiv:2012.13681 , 2020

2019

 1. TPAMI
  Moments in time dataset: one million videos for event understanding
  Mathew Monfort, Alex Andonian, Bolei Zhou, Kandan Ramakrishnan, Sarah Adel Bargal, Tom Yan, Lisa Brown, Quanfu Fan, Dan Gutfreund, Carl Vondrick, and others
  IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence (TPAMI) , 2019
 2. ICLR
  Gan dissection: Visualizing and understanding generative adversarial networks
  David Bau, Jun-Yan Zhu, Hendrik Strobelt, Bolei Zhou, Joshua B Tenenbaum, William T Freeman, and Antonio Torralba
  International Conference on Learning Representations (ICLR) , 2019
 3. Discovering place-informative scenes and objects using social media photos
  Fan Zhang, Bolei Zhou, Carlo Ratti, and Yu Liu
  Royal Society open science , 2019
 4. CVPR
  Deep flow-guided video inpainting
  Rui Xu, Xiaoxiao Li, Bolei Zhou, and Chen Change Loy
  In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2019
 5. CVPR
  Drivingstereo: A large-scale dataset for stereo matching in autonomous driving scenarios
  Guorun Yang, Xiao Song, Chaoqin Huang, Zhidong Deng, Jianping Shi, and Bolei Zhou
  In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2019
 6. Comparing the interpretability of deep networks via network dissection
  Bolei Zhou, David Bau, Aude Oliva, and Antonio Torralba
  In Explainable AI: Interpreting, Explaining and Visualizing Deep Learning , 2019
 7. CVPR
  Reasoning about human-object interactions through dual attention networks
  Tete Xiao, Quanfu Fan, Dan Gutfreund, Mathew Monfort, Aude Oliva, and Bolei Zhou
  In Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (CVPR) , 2019
 8. NeurIPS Spotlight
  Policy Continuation with Hindsight Inverse Dynamics
  Hao Sun, Zhizhong Li, Xiaotong Liu, Dahua Lin, and Bolei Zhou
  In Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS Spotlight) , 2019
 9. CVPR Oral
  A graph-based framework to bridge movies and synopses
  Yu Xiong, Qingqiu Huang, Lingfeng Guo, Hang Zhou, Bolei Zhou, and Dahua Lin
  In Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (CVPR Oral) , 2019
 10. ICCV Oral
  Seeing what a gan cannot generate
  David Bau, Jun-Yan Zhu, Jonas Wulff, William Peebles, Hendrik Strobelt, Bolei Zhou, and Antonio Torralba
  In Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV Oral) , 2019

2018

 1. IJCV
  Semantic understanding of scenes through the ADE20K dataset
  Bolei Zhou, Hang Zhao, Xavier Puig, Tete Xiao, Sanja Fidler, Adela Barriuso, and Antonio Torralba
  International Journal on Computer Vision (IJCV) , 2018
 2. CVPR
  Visual question generation as dual task of visual question answering
  Yikang Li, Nan Duan, Bolei Zhou, Xiao Chu, Wanli Ouyang, Xiaogang Wang, and Ming Zhou
  In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (CVPR) , 2018
 3. TPAMI
  Interpreting Deep Visual Representations via Network Dissection
  Bolei Zhou, David Bau, Aude Oliva, and Antonio Torralba
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) , 2018
 4. ECCV
  Temporal relational reasoning in videos
  Bolei Zhou, Alex Andonian, Aude Oliva, and Antonio Torralba
  In European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2018
 5. Expert identification of visual primitives used by CNNs during mammogram classification
  Jimmy Wu, Diondra Peck, Scott Hsieh, Vandana Dialani, Constance D Lehman, Bolei Zhou, Vasilis Syrgkanis, Lester Mackey, and Genevieve Patterson
  In Medical Imaging 2018: Computer-Aided Diagnosis , 2018
 6. CVPR
  Recurrent residual module for fast inference in videos
  Bowen Pan, Wuwei Lin, Xiaolin Fang, Chaoqin Huang, Bolei Zhou, and Cewu Lu
  In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2018
 7. Revisiting the importance of individual units in cnns via ablation
  Bolei Zhou, Yiyou Sun, David Bau, and Antonio Torralba
  arXiv preprint arXiv:1806.02891 , 2018
 8. ECCV
  Factorizable net: an efficient subgraph-based framework for scene graph generation
  Yikang Li, Wanli Ouyang, Bolei Zhou, Jianping Shi, Chao Zhang, and Xiaogang Wang
  In Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2018
 9. ECCV
  Unified perceptual parsing for scene understanding
  Tete Xiao, Yingcheng Liu, Bolei Zhou, Yuning Jiang, and Jian Sun
  In European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2018
 10. IROS
  Real-time object pose estimation with pose interpreter networks
  Jimmy Wu, Bolei Zhou, Rebecca Russell, Vincent Kee, Syler Wagner, Mitchell Hebert, Antonio Torralba, and David MS Johnson
  In 2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) (IROS) , 2018
 11. ECCV
  Single image intrinsic decomposition without a single intrinsic image
  Wei-Chiu Ma, Hang Chu, Bolei Zhou, Raquel Urtasun, and Antonio Torralba
  In Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2018
 12. ECCV
  Interpretable basis decomposition for visual explanation
  Bolei Zhou, Yiyou Sun, David Bau, and Antonio Torralba
  In Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2018
 13. Measuring human perceptions of a large-scale urban region using machine learning
  Fan Zhang, Bolei Zhou, Liu Liu, Yu Liu, Helene H Fung, Hui Lin, and Carlo Ratti
  Landscape and Urban Planning , 2018
 14. Interpretable representation learning for visual intelligence
  Bolei Zhou
  PhD Thesis , 2018
 15. Facefeat-gan: a two-stage approach for identity-preserving face synthesis
  Yujun Shen, Bolei Zhou, Ping Luo, and Xiaoou Tang
  arXiv preprint arXiv:1812.01288 , 2018

2017

 1. CVPR
  Person search with natural language description
  Shuang Li, Tong Xiao, Hongsheng Li, Bolei Zhou, Dayu Yue, and Xiaogang Wang
  In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2017
 2. IROS Oral
  Segicp: Integrated deep semantic segmentation and pose estimation
  Jay M Wong, Vincent Kee, Tiffany Le, Syler Wagner, Gian-Luca Mariottini, Abraham Schneider, Lei Hamilton, Rahul Chipalkatty, Mitchell Hebert, David MS Johnson, and others
  In 2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) (IROS Oral) , 2017
 3. ICCV
  Open vocabulary scene parsing
  Hang Zhao, Xavier Puig, Bolei Zhou, Sanja Fidler, and Antonio Torralba
  In Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) , 2017
 4. CVPR
  Scene parsing through ade20k dataset
  Bolei Zhou, Hang Zhao, Xavier Puig, Sanja Fidler, Adela Barriuso, and Antonio Torralba
  In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (CVPR) , 2017
 5. CVPR Oral
  Network dissection: Quantifying interpretability of deep visual representations
  David Bau, Bolei Zhou, Aditya Khosla, Aude Oliva, and Antonio Torralba
  In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR Oral) , 2017
 6. TPAMI
  Places: A 10 million image database for scene recognition
  Bolei Zhou, Agata Lapedriza, Aditya Khosla, Aude Oliva, and Antonio Torralba
  IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence (TPAMI) , 2017
 7. ICCV
  Scene graph generation from objects, phrases and region captions
  Yikang Li, Wanli Ouyang, Bolei Zhou, Kun Wang, and Xiaogang Wang
  In Proceedings of the IEEE international conference on computer vision (ICCV) , 2017

2016

 1. CVPR
  Learning deep features for discriminative localization
  Bolei Zhou, Aditya Khosla, Agata Lapedriza, Aude Oliva, and Antonio Torralba
  In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (CVPR) , 2016
 2. AISTATS Oral
  Optimization as estimation with Gaussian processes in bandit settings
  Zi Wang, Bolei Zhou, and Stefanie Jegelka
  In Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS Oral) , 2016
 3. C-IMAGE: city cognitive mapping through geo-tagged photos
  Liu Liu, Bolei Zhou, Jinhua Zhao, and Brent D Ryan
  GeoJournal , 2016

2015

 1. CVPR
  Conceptlearner: Discovering visual concepts from weakly labeled image collections
  Bolei Zhou, Vignesh Jagadeesh, and Robinson Piramuthu
  In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (CVPR) , 2015
 2. ICLR Oral
  Object detectors emerge in deep scene cnns
  Bolei Zhou, Aditya Khosla, Agata Lapedriza, Aude Oliva, and Antonio Torralba
  In International Conference on Learning Representations (ICLR Oral) , 2015
 3. Simple baseline for visual question answering
  Bolei Zhou, Yuandong Tian, Sainbayar Sukhbaatar, Arthur Szlam, and Rob Fergus
  arXiv preprint arXiv:1512.02167 , 2015

2014

 1. TPAMI
  Measuring Crowd Collectiveness
  Bolei Zhou, Xiaoou Tang, Hepeng Zhang, and Xiaogang Wang
  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) , 2014
 2. IJCV
  Learning Collective Crowd Behaviors with Dynamic Pedestrian-Agents
  Bolei Zhou, Xiaoou Tang, and Xiaogang Wang
  International Journal of Computer Vision (IJCV) , 2014
 3. ECCV
  Recognizing city identity via attribute analysis of geo-tagged images
  Bolei Zhou, Liu Liu, Aude Oliva, and Antonio Torralba
  In European conference on computer vision (ECCV) , 2014
 4. NeurIPS Spotlight
  Learning Deep Features for Scene Recognition using Places Database
  Bolei Zhou, Agata Lapedriza, Jianxiong Xiao, Antonio Torralba, and Aude Oliva
  In NIPS (NeurIPS Spotlight) , 2014

2013

 1. CVPR Oral
  Measuring Crowd Collectiveness
  Bolei Zhou, Xiaoou Tang, and Xiaogang Wang
  IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR Oral) , 2013

2012

 1. CVPR Oral
  Understanding collective crowd behaviors: Learning a mixture model of dynamic pedestrian-agents
  Bolei Zhou, Xiaogang Wang, and Xiaoou Tang
  In IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR Oral) , 2012
 2. ECCV
  Coherent filtering: Detecting coherent motions from crowd clutters
  Bolei Zhou, Xiaoou Tang, and Xiaogang Wang
  In European Conference on Computer Vision (ECCV) , 2012

2011

 1. CVPR
  Random field topic model for semantic region analysis in crowded scenes from tracklets
  Bolei Zhou, Xiaogang Wang, and Xiaoou Tang
  In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) , 2011